Deals voor Duurzaamheid

Het besef bij ondernemers groeit dat duurzaamheid noodzakelijk is voor de continu├»teit van hun bedrijf, ook in economisch minder e tijden. Duurzame bedrijven hebben bij hun bedrijfsactiviteiten oog voor de gevolgen daarvan voor mens en milieu, waardoor ze toekomstbestendiger zijn. Het bedrijf doorgeven aan de volgende generatie is voor hen een belangrijk doel. Duurzame bedrijven dragen bij aan een duurzame energie - en groenvoorziening. Ze bieden arbeidsplaatsen aan mensen met achterstand op de arbeidsmarkt en/of met een uitkering. Om aansluiting met onderwijs optimaal te laten verlopen doen zij mee aan leer - en werktrajecten. De VVD vindt dat de gemeente ondernemers actief moet ondersteunen om steeds duurzamer te werken. De gemeente stimuleert het bewustzijn van bedrijven door met een broeikasgasmeting in kaart te brengen waar zij staan op het gebied van duurzaam ondernemen. Bij nieuwbouw of verbouw vraagt zij bedrijven duurzaamheidskansen optimaal te benutten. De gemeente biedt hiervoor een scan aan. 


De VVD wil goed gedrag belonen. Door het sluiten van Deals voor Duurzaamheid maakt de gemeente met individuele bedrijven afspraken op basis van een business plan . Daarin staan duurzaamheidsdoelen van die bedrijven. In de Deal voor Duurzaamheid wordt afgesproken wat de gemeente daar aan voordelen tegenover zet. Bedrijven worden beloond als zij investeren in duurzame energie, arbeidsplaatsen scheppen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, nauw samenwerken met plaatselijke bedrijven om de lokale energie te stimuleren, investeren in de lokale gemeens chap en/of samenwerken met het onderwijs door het aanbied en van bijvoorbeeld leer - werktrajecten. Gemeentelijke voordelen kunnen zijn het geven van voorrang bij (her)vestiging, korting op de prijs van bedrijfsgrond en/of kortingen op belastingen of leges.